Zarządzenie 6/2012/2013 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Zarządzenie 6/2012/2013

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

 

Działając na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity  z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami). zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sokołowicach.

  1. W rozdziale III w pkt.2 zmieniam zapis sekretarka szkoły ¼ etatu na sekretarz szkoły ½ etatu
  2. W rozdziale IV likwiduję zakres obowiązków sekretarki szkoły, a wprowadzam zapis: Do obowiązków sekretarza szkoły należy:

Do obowiązków sekretarza szkoły, należy:

1)        prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

2)        przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

3)        rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

4)        wysyłanie korespondencji,

5)        sporządzanie sprawozdań GUS, SIO i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;

6)        prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

7)        zamawianie druków ścisłego zarachowania;

8)        wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych;

9)       obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

10)         zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;

11)         zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

12)         dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

13)         przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;

14)         przekazywanie akt do szkolnej składnicy akt;

15)         prowadzenie szkolnej składnicy akt;

16)         udzielanie informacji interesantom;

17)         przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;

18)         realizowanie obowiązków pracownika samorządowego

19)         wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora Szkoły.

20)         prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracji i obsługi, przygotowanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami i przedstawienie dyrektorowi do zatwierdzenia;

21)         prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;

22)         prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, rozliczanie z ich realizacji

23)         sporządzanie inwentaryzacji majątku na polecenia dyrektora szkoły, prowadzi księgi inwentarzowe szkoły, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach, sporządzanie protokołów ubytków inwentarza szkoły;

24)         przygotowanie na zlecenie dyrektora projektów pism, przedstawianie ich uprawnionym osobom do podpisu;

25)         prowadzenie gospodarki magazynowej, rozliczanie środków czystości i sprzętu pracownikom obsługi szkoły;

26)         sporządzanie i wysyłanie zamówienia na czasopisma edukacyjne, kontrolowanie w porozumieniu z bibliotekarzem szkolnym dostarczenia ich do szkoły;

27)         prowadzenie niezbędnej ewidencję i dokumentacji kadrowej oraz wszelkich spraw wynikające ze stosunku pracy;

28)         wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych i innych dokumentów dla pracowników szkoły;

29)         załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nagród ministra, nagród wójta, nagród dyrektora;

30)         ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników;

31)         sporządzanie sprawozdania, analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby dyrektora;

32)         prowadzenie księgi uczniów i księgi ewidencji dzieci;

 

    1. W rozdziale VII pkt.1 ppkt. 2 zostaje zamieniony i otrzymuje brzmienie: Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski w środy od godz.10.00 do 12.00

 

§ 2.

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się ze zmianami i przestrzegania ich.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

Dyrektor Szkoły

Artur Mosiak


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Zarządzenie 6/2012/2013 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Data utworzenia

2013-01-03

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

991 razy